วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเขียนโครงร่างงานวิจัย

โครงร่างงานวิจัย ประกอบด้วย 3 บทหลักๆ ดังต่อไปนี้
1.บทนำ
2.บททบทวนวรรณกรรม
3.ระเบียบวิธีวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น: